Giới thiệu về CCP

Đối tác Chăm sóc Cộng đồng (Community Care Partners – CCP), sự hợp tác giữa Bay Cove và Vinfen, là sự cộng tác của các nhóm chăm sóc đa ngành kết hợp với các Thành viên của MassHealth (MassHealth Members) và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ để thúc đẩy dịch vụ chăm sóc tích hợp. Các Điều phối viên Chăm sóc (Care Coordinators) của chúng tôi là chuyên gia về các dịch vụ xã hội dựa vào cộng đồng và là cầu nối giữa các Thành viên của MassHealth và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính và sức khỏe hành vi, đóng vai trò là cánh tay tiếp cận cộng đồng của văn phòng PCP (Primary Care Provider – Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Chính).

Giới thiệu về LTSS

Đối tác Chăm sóc các Dịch vụ và Hỗ trợ Dài hạn (Long Term Services and Supports – LTSS) là sự hợp tác của sáu tổ chức dựa vào cộng đồng kết hợp với các nhóm dịch vụ chăm sóc phức tạp có sự quản lý của các đối tác ACO (Accountable Care Organizations – Tổ chức Chăm sóc có Trách nhiệm) của chúng tôi nhằm thúc đẩy dịch vụ chăm sóc tích hợp cho các Thành viên của MassHealth. Các Điều phối viên Chăm sóc của chúng tôi sát cánh cùng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, đóng vai trò là chuyên gia về các dịch vụ xã hội dựa vào cộng đồng và là cầu nối với dịch vụ chăm sóc chính.

Chúng tôi Làm Gì

Là một chương trình Đối tác Cộng đồng (Community Partner – CP) do MassHealth tài trợ, chúng tôi hợp tác với các Thành viên của MassHealth để cải thiện khả năng của họ trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua việc xác định và điều phối các dịch vụ và sự hỗ trợ đa dạng mà họ cần. Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội khác để điều phối và tích hợp các dịch vụ chăm sóc nhằm nâng cao sức khỏe và sự hạnh phúc.

Chúng tôi Là Ai

Với tư cách là CP về Sức khỏe Hành vi (Behavioral Health – BH) cũng như LTSS, chúng tôi là chương trình hợp tác của sáu tổ chức lâu đời, hoạt động dựa vào cộng đồng –Bay Cove, Boston Senior Home Care (Chăm sóc tại Nhà cho Người cao tuổi Boston), Justice Resource Institute (Viện Nguồn lực Tư pháp), Mystic Valley Elder Services (Dịch vụ Người cao tuổi Mystic Valley), Somerville Cambridge Elder Services (Dịch vụ Người cao tuổi Somerville Cambridge) và Vinfen. Các nhóm chăm sóc đa ngành của chúng tôi bao gồm các Nhân viên Xã hội có Giấy phép Hành nghề (Licensed Social Workers), Nhân viên Y tế Cộng đồng (Community Health Workers), Y tá có Đăng ký Hành nghề (Registered Nurses – RNs) và Huấn luyện viên Phục hồi (Recovery Coaches).

Chúng tôi Có mặt Ở đâu

LTSS CP của chúng tôi phục vụ các Thành viên của MassHealth ở khu vực Boston mở rộng, cũng như Malden. BH CP của chúng tôi phục vụ các Thành viên của MassHealth ở khu vực đông Massachusetts từ Lowell và Lawrence đến Fall River và Cape Cod. Khu vực rộng lớn mà chúng tôi phục vụ thúc đẩy quan hệ đối tác với 14 ACO và các hoạt động chăm sóc chính của họ.

Ai Đủ Điều kiện

Tính đủ điều kiện cho các Đối tác Chăm sóc CCP và LTSS được xác định theo hướng dẫn về tính đủ điều kiện của chương trình Đối tác Cộng đồng của MassHealth. Tất cả các thành viên phải có bảo hiểm MassHealth (Medicaid) và bất kỳ thành viên nào không đăng ký theo chương trình ACCS (Adult Community Clinical Services – Dịch vụ Lâm sàng Cộng đồng dành cho Người trưởng thành) của DMH (Department of Mental Health – Sở Sức khỏe Tâm thần) thì đều phải đăng ký theo một chương trình ACO của Medicaid.

Kết nối Với Chúng tôi

Tò mò muốn biết thêm hoặc có một câu hỏi cụ thể trong đầu? Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn! Bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số 617-878-2410. Bạn có thể gửi email cho chúng tôi đến info@carepartnersma.org.

Các Đối tác Chăm sóc của CCP và LTSS không phải là các chương trình chăm sóc khẩn cấp. Vui lòng đợi chúng tôi ba ngày làm việc để trả lời câu hỏi của bạn.

Truy cập Toàn bộ Trang web của Chúng tôi bằng Ngôn ngữ Ưu tiên của Bạn

Để dịch các trang khác trên trang web của chúng tôi, hãy truy cập trình duyệt ưa thích của bạn bên dưới để có các dịch vụ dịch thuật.

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/173424

Edge

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/use-microsoft-edge-in-another-language-4da8b5e0-11ce-7ea4-81d7-4e332eec551f

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-another-language

Safari

https://support.apple.com/guide/safari/translate-a-webpage-beta-ibrw646b2ca2/mac